EN |
BODY:7118
常规参数
 • 高: 191
 • 胸围: 95
 • 腰围: 70
 • 臀围: 96
 • 肩宽: 42
 • 领围: 35.5
 • 脚长: 24.5
 • 脚跟离地: 3
可选配置
头型
7118-侧
7118-正
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM001
底盘
BZ07-3
BZ07-2
BZ07-1
BODY:7119
常规参数
 • 高: 189
 • 胸围: 95
 • 腰围: 71.5
 • 臀围: 95.5
 • 肩宽: 42
 • 领围: 35.5
 • 脚长: 24.5
 • 脚跟离地: 3
可选配置
头型
7118-侧
7118-正
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
BZ07-3
BZ07-2
BZ07-1
BODY:21013
常规参数
 • 高: 67
 • 胸围: 93
 • 腰围: 74.5
 • 肩宽: 41
 • 领围: 35.5
可选配置
头型
21013
手臂
KM6007
KM6006
KM6005
KM6004
KM6003
KM6002
KM6001
底盘
万向轮底座1
铁三角底座1
BZ09-3
BZ09-2
BZ09-1
PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION
如需获取下载资料请填写以下信息,我们电话核实后,会以邮件形式发送给您。
提交